فرایند پذیرش مقالات

دانشجویان و محققین گرامی میتوانند آثار خود را به آدرس farabicesa@gmail.com ارسال نمایند

شایان ذکر است، مقالات پس از بررسی توسط هیئت داوران و تاید محتوای علمی به چاپ خواهد رسید