اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید علی فقیه موسوی

مهندسی کامپیوتر دانشکده مهندسی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

faghih.mousaviut.ac.ir

سردبیر

سید محمد جعفری

دانشکده مهندسی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

smjaffryut.ac.ir

دبیر تخصصی

علی رادمرد

مهندسی کامپیوتر دانشکده مهندسی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

aliradmard5gmail.com